Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 23.11.2021 roku powziął informację o umorzeniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy postępowania w sprawie zawezwania do próby ugodowej przeciwko Budimex S.A., o którym Emitent informował komunikatem ESPI/6/2021 w dniu 22.04.2021 roku.

W wyniku zawarcia ugody między stronami (o czym Emitent informował raportem ESPI/11/2021 w dniu 16.09.2021 roku), Sąd Rejonowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w dniu 25.10.2021 na posiedzeniu niejawnym umorzył postępowanie wobec wycofania wniosku/zawezwania do próby ugodowej przez AQUA S.A.

Stronami niniejszego postępowania były:

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-040) ul. Stawki 40

AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 28

Zarząd AQUA S.A. uznał powyższą informację za poufną z uwagi na istotny wpływ roszczenia, o ile zostałoby uznane, na sytuację finansową spółki, oraz na możliwy wpływ informacji o możliwości takiego zdarzenia na cenę akcji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map