Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 30.12.2020 roku został złożony wniosek w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu o wpis hipoteki łącznej, o której mowa w § 1 ust. 2 Aneksu nr 2 dotyczącego  umów: o udzielanie poręczeń dobrego wykonania umowy nr 28/06/2020/PP oraz umowy o udzielanie poręczenia pakietu wadialnego nr 24/06/2020/W zawartych pomiędzy:

  1. Poręczyciel: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
  2. Zobowiązany: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

 O zawarciu aneksu nr 2 oraz związanego z tym obowiązku złożenia wniosku do sądu Emitent informował komunikatem ESPI-15/2020 z dnia 18.12.2020 roku. Z dniem wypełnienia warunku zawieszającego w postaci złożenia wniosku Aneks nr 2 staje się obowiązujący.

 Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map