Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 17.12.2020 roku powziął informację o podpisaniu przez kontrahenta aneksu nr 1 z dnia 16.12.2020 r. do umowy, której przedmiotem są prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107” w Poznaniu wykonywane na rzecz Inwestora, którym jest Miasto Poznań.

O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent informował w raporcie ESPI/7/2019 w dniu 16.12.2019 roku.

Stronami podpisywanego Aneksu są:

  1. Zamawiający:
    Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,
    w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:
    Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
  2. Wykonawca części projektowej Inwestycji:
    AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Zawarty Aneks, z uwagi na dodatkowy zakres projektu, zwiększa wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy do kwoty 1.517.800,00 złotych netto (słownie: jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy osiemset złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Z powyższego wynagrodzenia zrealizowano dotąd dwa etapy umowy i zafakturowano kwotę 337.120,00 złotych netto (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100).

Przewidziana w umowie dodatkowa kwota wynagrodzenia za pełnienie Nadzoru Autorskiego w wysokości 127.600,00 zł netto (słownie sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) warunkowana rozpoczęciem realizacji Inwestycji według projektu i podpisaniem odrębnej umowy pozostała niezmieniona.

Zawarty Aneks zmienia jednocześnie termin realizacji. Przedmiot umowy będzie realizowany w sześciu etapach od dnia podpisania do terminu końcowego określonego na 4 października 2021 roku dla wykonania projektu. Część dotycząca Nadzoru Autorskiego realizowana będzie po rozpoczęciu budowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map