Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 08.12.2020 roku powziął informację o podpisaniu aneksu dotyczącego  umów: o udzielanie poręczeń dobrego wykonania umowy nr 28/06/2020/PP oraz umowy o udzielanie poręczenia pakietu wadialnego nr 24/06/2020/W.

Stronami zawartego aneksu  są:

  1. Poręczyciel: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
  2. Zobowiązany: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Aneks ustanawia limit udzielanych poręczeń z tytułu zabezpieczenia zapłaty należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) oraz poręczeń z tytułu zabezpieczenia zapłaty wadium na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Pozostałe zapisy umowy i podpisywanego aneksu nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu umowach poręczeń.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map