Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 16 września 2021r. podpisano ugodę  w sprawie zapłaty

zadośćuczynienia za niewywiązanie się z warunków umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy stronami.

Stronami zawartej ugody są:

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-040) ul. Stawki 40

AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 28

W wyniku zawartej ugody Budimex S.A. zapłaci AQUA S.A. kwotę 400.000,00 złotych będącą zadośćuczynieniem za niewywiązanie się z warunków umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy stronami w sprawie, w której Emitent złożył w Sądzie Rejonowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy zawezwanie do próby ugodowej, o czym poinformował komunikatem ESPI-6/2001. Treść ugody przewiduje, że po zapłacie uzgodnionej kwoty AQUA S.A. wycofa z sądu to zawezwanie jednocześnie wnosząc o umorzenie sprawy.

Zarząd AQUA S.A. uznał powyższą informację za poufną z uwagi na istotny wpływ roszczenia, na sytuację finansową spółki, oraz na możliwy wpływ informacji o możliwości takiego zdarzenia na cenę akcji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map