Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 04.01.2023 roku podpisano aneks dotyczący umów: o udzielanie poręczeń dobrego wykonania umowy nr 28/06/2020/PP oraz umowy o udzielanie poręczenia pakietu wadialnego nr 24/06/2020/W.

O zawarciu aneksu nr 1 Emitent informował komunikatem ESPI-13/2020 z dnia 9.12.2020 roku, aneksu nr 2 komunikatem ESPI-15/2020 z dnia 18.12.2020 roku, a aneksu nr 3 komunikatem ESPI-10/2021 z dnia 18.06.2021 roku.

Stronami zawartego aneksu są:

  1. Poręczyciel: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
  2. Zobowiązany: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Aneks zwiększa limit udzielanych poręczeń z tytułu zabezpieczenia zapłaty należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki na kwotę 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

Zapisy umowy dotyczące poręczeń z tytułu zabezpieczenia zapłaty wadium na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) pozostają niezmienione.

Pozostałe zapisy umowy i podpisywanego aneksu nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu umowach poręczeń.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map