Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 14.03.2022 roku został podpisany aneks dotyczący  umowy generalnej na udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Stronami zawartego aneksu  są:

  1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
  2. AQUA Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Aneks ustanawia limit gwarancyjny na kwotę 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100), w tym gwarancji zapłaty wadium 400.000 zł, gwarancji należytego wykonania kontraktu 1.000.000 zł i gwarancji usunięcia wad i usterek 700.000 zł.

Pozostałe zapisy umowy i podpisywanego aneksu nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu umowach poręczeń.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map