Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 08.1.2021 roku otrzymał informację o wybraniu, w postępowaniu przetargowym, przez Zamawiającego (Inwestora) oferty AQUA S.A.  na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ”Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.

Stronami zawieranej po dopełnieniu formalności umowy będą:

  1. Zamawiający/Inwestor: Wodociągi Płockie sp. z o.o. , ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock,
  2. Wykonawca: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Łączna wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 3.780.000 złotych netto (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy,

w etapach, a wynagrodzenie wypłacane w latach: 2021 w wysokości 30%, 2022 w wysokości 25%, 2023 pozostała część – 45% wartości umowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Jednocześnie Zarząd AQUA S.A. informuje, że z tym samym kontrahentem zawarto w ciągu ostatnich 12 miesięcy umowy o wartości 840.000 złotych netto co z procedowaną umową daje łączną wartość umów z jednym kontrahentem w wysokości 4.620.000 złotych netto (słownie cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map