Zakończenie postępowania sądowego.

Zarząd AQUA S. A. z siedziba w Poznaniu informuje, że w dniu 06 lutego 2012 r. powziął informację o ostatecznym zakończeniu postępowania odbywającego się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w przedmiocie powództwa przeciwko AQUA S.A. w sprawie o zapłatę kwoty 1.718.371,39 zł.
Pozwem z dnia 24 lutego 2010 roku wniesionym do Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy powódka, Barbara Rapp domagała się zasądzenia od Emitenta kwoty 1.718.371,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 września 2008 r., tytułem wynagrodzenia za wykonanie zleconych jej części projektu budowlanego – dokumentacji projektowej.
W Dokumencie Informacyjnym Spółki, w pkt. 1.1.10. określono toczące się postępowanie jako ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi i opisano szczegółowo w pkt. 4.18.2 powołanego Dokumentu. Ewentualne orzeczenie zgodne z żądaniem Powódki spowodowałoby obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz powódki przedmiotowej kwoty wraz z odsetkami i opłatami sądowymi i mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową oraz wyniki działalności Spółki.
Wyrokiem Sądu Okręgowego roszczenie powódki zostało oddalone. Postępowanie przed Sądem Apelacyjnym zakończone zostało wyrokiem oddalającym powództwo i utrzymującym orzeczenie Sądu Okręgowego w mocy.
Po upływie terminu wniesienia kasacji nastąpiło ostateczne zakończenie postępowania i orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu stało się prawomocne, co likwiduje opisane w Dokumencie Informacyjnym ryzyko.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map