Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 09 lipca 2013 roku otrzymał w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia złożone przez FM BANK PBP S.A.:

FM BANK PBP S.A. ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa („Zawiadamiający”) informuje:

Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn.zm., ,,Ustawa”) Zarząd FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (,,Bank”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2013 roku Bank zawarł umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez Bank akcji spółki Aqua Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej ,,Spółka”), tj. 710.770 akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 81,69% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych kodem PLAQA0000014, notowanych na Rynku Akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dających prawo łącznie do 710 770 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 81,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Bank nie jest Właścicielem żadnej akcji Spółki.

Bank nie zamierza zwiększać swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia.

Wedle wiedzy Banku, żaden z podmiotów zależnych od Banku nie posiada akcji Spółki.

Bank nie zawierał umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map