Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia złożone przez Pawła Pruss zamieszkałego ul. Dziembowska 19/2, 64-810 Kaczory:

Paweł Pruss („Zawiadamiający”) informuje:

Informuję, iż posiadam 5% udziałów w Spółce Aqua Due sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, która w wyniku realizacji umowy sprzedaży akcji zawartej z PBP Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu  27 czerwca 2013 roku, w efekcie transakcji pozasesyjnej,  nabyła 710.770 akcji AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 81,69% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych kodem PLAQA0000014, notowanych na Rynku Akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dających łącznie do 710.770 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 81,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej łącznie „Akcje”).

Tym samym na podstawie wyżej wskazanej transakcji nabyłem pośrednio 35.538,5 akcji stanowiących 4,085% kapitału zakładowego, dających 35.538,5 głosów, co stanowi 4,085%  na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem zakupu Akcji przez Aqua Due byłem właścicielem 2565 akcji AQUA S.A. stanowiących 0,295% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z tym po ww. transakcji jestem w posiadaniu, bezpośrednio i pośrednio 38103,5 akcji  AQUA S.A. stanowiących 4,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Informuję, iż zawiadomienie niniejsze jest składane w związku z art. 160 ust. 1 pkt. 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. 2010 nr 211 poz. 1384 ze zm.), ponieważ pełnię funkcję Prokurenta AQUA S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map