Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 roku otrzymał w trybie art. 69 a) ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia złożone przez Józefa Kozikowskiego zamieszkałego ul. Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo:

Józef Kozikowski („Zawiadamiający”) informuje:

W związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 4139 z późn. zm.), niniejszym informuję, iż posiadam 10% udziałów w Spółce AQUA DUE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która w wyniku realizacji umowy sprzedaży akcji zawartej z PBP Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu  27 czerwca 2013 roku, w efekcie transakcji pozasesyjnej,  nabyła 710.770 akcji AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 81,69% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych kodem PLAQA0000014, notowanych na Rynku Akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dających łącznie 710.770 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 81,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej łącznie „Akcje”). Tym samym na podstawie wyżej wskazanej transakcji nabyłem pośrednio 71.077 akcji stanowiących 8,169% kapitału zakładowego, dających 71.077 głosów, co stanowi 8,169% na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem zakupu Akcji przez Aqua Due byłem właścicielem 8766 akcji AQUA S.A. stanowiących 1,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z tym po ww. transakcji jestem w posiadaniu, bezpośrednio i pośrednio 79843 akcji AQUA S.A. stanowiących  9,18 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcje Spółki.

Nie wykluczam zwiększenia swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od daty zawiadomienia.

Nie zawierałem umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z Akcji.

Ponadto informuję, iż zawiadomienie niniejsze jest składane również w związku z art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. 2010 nr 211 poz. 1384 ze zm.), ponieważ jestem osobą zarządzającą w rozumieniu przepisów ww. ustawy, pełnię funkcję Prezesa Zarządu AQUA S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map