Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 roku otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie od pana Jarosława Tomkowiaka, w którym poinformował, że w wyniku pozasesyjnej transakcji sprzedaży na rynku NewConnect, zawartej w dniu 21 grudnia 2010 roku i rozliczonej 22 grudnia 2010 roku zbył 50.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 5,75% w kapitale zakładowym Emitenta i 5,75% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed dokonaniem transakcji pan Jarosław Tomkowiak posiadał 50.000 akcji Emitenta, stanowiących 5,75% w kapitale zakładowym Emitenta i 5,75% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie pan Jarosław Tomkowiak nie posiada akcji Emitenta.

Pan Jarosław Tomkowiak oświadczył, że nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Emitenta oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map