Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 roku otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych oraz w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie złożone przez Bartłomieja Krasickiego – członka zarządu Emitenta, w którym poinformował, że w wyniku pozasesyjnej transakcji sprzedaży na rynku NewConnect,  zawartej w dniu 21 grudnia 2010 roku i rozliczonej 22 grudnia 2010 roku zbył po cenie 32,00 zł łącznie 600.00 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta (z czego 500.000 akcji poprzez spółkę zależną Angelus Investments Sarl), stanowiących łącznie 68,97% w kapitale zakładowym Emitenta i 68,97% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed dokonaniem transakcji pan Bartłomiej Krasicki posiadał łącznie 602.450 akcji Emitenta, stanowiących łącznie 69,25% w kapitale zakładowym Emitenta i 69,25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, z czego 500.000 akcji Emitenta, stanowiących 57,47% w kapitale zakładowym Emitenta i 57,47% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta posiadał poprzez spółkę zależną Angelus Investments Sarl.

Aktualny stan posiadania akcji przez pana Bartłomieja Krasickiego to 2.450 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 0,28 % w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,28 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Pan Bartłomiej Krasicki oświadczył, że nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Emitenta oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map