Temat: Informacje na podstawie art. 69a ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu:

Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 1 ) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 4139 z późn. zm.), działając w imieniu spółki AQUA S.A., niniejszym informujemy, że w wyniku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 stycznia 2014 roku połączenia spółek AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „AQUA”) z Aqua Due sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – spółka AQUA S.A. nabyła akcje własne w liczbie 710.770, które uprawniają do 710.770 głosów. Podwyższono również kapitał zakładowy AQUA S.A. poprzez emisję akcji serii E w liczbie 698.320.

Przed zajściem wskazanych wyżej zdarzeń, AQUA S.A. nie posiadała żadnych akcji własnych. W wyniku połączenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udział AQUA S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym oraz w głosach wynosi 45,32%, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

Nie istnieją podmioty zależne ani powiązane ze Spółką posiadające akcje Spółki.

Spółka nie zamierza nabywać akcji własnych, nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map