Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 roku otrzymał w trybie art. 69 a) ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia złożone przez Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań:

Aqua Due Sp. z o.o. („Zawiadamiający”) informuje:

1) W związku z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 4139 z późn. zm.), niniejszym informujemy, że dnia 27 czerwca 2013 r., Aqua Due sp. z o.o. (dalej Aqua Due), w wyniku realizacji umowy sprzedaży akcji  zawartej z PBP Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu  27 czerwca 2013 roku w efekcie transakcji pozasesyjnej, nabyła710.770 akcji AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 81,69% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych kodem PLAQA0000014, notowanych na Rynku Akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dających łącznie  710.770 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 81,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej łącznie „Akcje”);

Przed dniem zakupu Akcji Aqua Due nie była właścicielem żadnej akcji Spółki.

Obecnie jedynym podmiotem zależnym od Aqua Due jest Spółka i nie posiada ona akcji własnych.

Aqua Due nie wyklucza zwiększenia swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od daty zawiadomienia.

Aqua Due nie zawierała umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z Akcji.

Aqua Due informuje, że istnieją podmioty powiązane posiadające akcje AQUA S.A.:

a)      Józef Kozikowski, Prezes Zarządu Aqua Due sp. z o.o. posiadał do tej pory 8766 akcji AQUA S.A. stanowiących 1,01%  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

b)      Bartłomiej Krasicki, Wiceprezes Zarządu Aqua Due sp. z o.o. posiadał do tej pory 14467 akcji AQUA S.A. stanowiących 1,663%  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

2) ponadto, na podstawie art. 6 § 1 ksh, Aqua Due informuje Spółkę o powstaniu stosunku dominacji w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ksh w wyniku zakupu większościowego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map