Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2012 roku otrzymał w trybie art. 69 a) ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia złożone przez PL Holdings sarl z siedzibą 5, rue Guiliame Lroll, L-1882 Luksemburg, oraz od Abris-EMP Capital Partners Limited z siedzibą Elizabeth House, 9 Castle Street St. Helier Jersey JE4 2QP Channel Islands,

PL Holdings sarl („Zawiadamiający”) informuje:

Zważywszy, że:

  • Zawiadamiający jest jedynym akcjonariuszem spółki Polski Bank Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”)
  • W wykonaniu uprawnień przysługujących Bankowi jako zastawnikowi zastawu rejestrowego, na mocy postanowień umowy zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach w spółce AQUA SA z dnia 7 lipca 2011 r, zawartej przez Bank z PBG SA (aktualnie w upadłości układowej) z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania („PBG”), z dniem 21 grudnia 2012 r., Bank przejął od PBG na własność 710.770 akcji AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 81,69% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych kodem PLAQA0000014, notowanych na Rynku Akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dających łącznie do 710.770 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 81,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej łącznie „Akcje”);

Przed dniem przejęcia Akcji na własność Bank nie był właścicielem żadnej akcji Spółki, lecz był uprawniony do wykonywania praw niemajątkowych z Akcji, w tym prawa głosu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Bankowi przez PBG;

Informujemy, iż:

  • W wyniku wyżej opisanej czynności Banku, Zawiadamiający pośrednio nabył Akcje, tj. pośrednio nabył 710.770 akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 81,69% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych kodem PLAQA0000014, notowanych na Rynku Akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dających łącznie do 710.770 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 81,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • Przed nabyciem Akcji przez Bank, Zawiadamiający nie posiadał Akcji Spółki.

Wedle wiedzy Zawiadamiającego, żaden z jego podmiotów zależnych innych niż Bank nie posiada akcji Spółki. Zawiadamiający nie zamierza nabywać bezpośrednio ani pośrednio dalszych akcji Spółki w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów których przedmiotem jest przekazywanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z Akcji.

Ponadto, Zawiadamiającego uznać można za podmiot dominujący nad Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ksh.

Abris-EMP Capital Partners Limited („Zawiadamiający”) informuje:

Zważywszy, że:

  • Zawiadamiający jest pierwotnym podmiotem dominującym w rozumieniu Ustawy wobec  spółki PL Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „PL Holdings”)
  • PL Holdings jest jedynym akcjonariuszem spółki Polski Bank Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”)
  • W wykonaniu uprawnień przysługujących Bankowi jako zastawnikowi zastawu rejestrowego, na mocy postanowień umowy zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach w spółce AQUA SA z dnia 7 lipca 2011 r, zawartej przez Bank z PBG SA (aktualnie w upadłości układowej) z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania („PBG”), z dniem 21 grudnia 2012 r., Bank przejął od PBG na własność 710.770 akcji AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 81,69% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych kodem PLAQA0000014, notowanych na Rynku Akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dających łącznie do 710.770 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 81,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej łącznie „Akcje”);

Przed dniem przejęcia Akcji na własność Bank nie był właścicielem żadnej akcji Spółki, lecz był uprawniony do wykonywania praw niemajątkowych z Akcji, w tym prawa głosu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Bankowi przez PBG;

Informujemy, iż:

  • W wyniku wyżej opisanej czynności Banku, Zawiadamiający pośrednio nabył Akcje, tj. łącznie pośrednio nabył 710.770 akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 81,69% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych kodem PLAQA0000014, notowanych na Rynku Akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dających prawo łącznie do 710.770 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 81,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • Przed nabyciem Akcji przez Bank, Zawiadamiający nie posiadał Akcji Spółki.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, Zawiadamiający nie zamierza zwiększać zaangażowania w Spółce bezpośrednio ani pośrednio. Zawiadamiający jest podmiotem dominującym wobec grupy spółek do której należą m.in. Abris CEE Mid-Market Fund Limited Partnership z siedzibą w St. Helier, Jersey, Abris-EMP Fund Management Limited z siedzibą w St. Helier, Jersey oraz PL Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, które to spółki można uznać za pośrednio nabywające akcje Spółki. Inne spółki zależne Zawiadamiającego nie nabywają pośrednio akcji Spółki.

Wedle wiedzy Zawiadamiającego, żaden z podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, oprócz Banku, nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Zamawiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów których przedmiotem jest przekazywanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z Akcji.

Ponadto, Zawiadamiającego uznać można za podmiot dominujący nad Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ksh.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map