Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 roku otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie złożone przez spółkę PBG S.A. z siedzibą przy ul. Skórzewskiej 35, w Wysogotowie k. Poznania, w którym to spółka PBG S.A. informuje, iż w wyniku pozasesyjnej transakcji zakupu na rynku NewConnect, zawartej w dniu 21 grudnia 2010 roku i rozliczonej 22 grudnia 2010 roku nabyła 710.770 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących łącznie 81,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 81,69% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji spółka PBG S.A. nie posiadała akcji Emitenta.

Aktualnie spółka PBG S.A. posiada 710.770 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 81,69 % w kapitale zakładowym Emitenta oraz 81,69 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Spółka PBG S.A. oświadczyła, że nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Emitenta oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych.

Spółka PBG S.A. nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od daty zawiadomienia.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map