Zmiana umowy linii kredytowej, dotyczącej instrumentów finansowych emitenta

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 11.10.2016 r. powziął informację o podpisaniu przez strony aneksu do umowy linii kredytowej, mogącej mieć wpływ na notowania instrumentów finansowych Emitenta, zmieniającego istotnie warunki tej umowy.

W dniu 04.12.2013 roku pomiędzy FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa (zwanym dalej „Bankiem”), a AQUA S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 28, 60-327 Poznań („Spółka”), zawarta została umowa linii kredytowej, o czym Spółka informowała komunikatem EBI 31/2013.

W wyniku podpisanego obecnie aneksu uległy zmianie przeznaczenie, termin i kwota do której Bank udziela Spółce kredytowania w ramach Linii Kredytowej z 8.200.000,00 PLN do 1.340.172,89 PLN (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 89/100), z ważnością do 30 marca 2017 r., z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie Nowej Gwarancji Należytego Wykonania Umowy PERN udzielonej w związku z porozumieniem dotyczącym usunięcia wad i usterek na  tym kontrakcie.

Pozostałe zabezpieczenia wynikające z gwarancji i rękojmi zostały zastąpione gwarancjami ubezpieczeniowymi wydanymi przez InterRisk TU S.A.

W związku z podpisaniem Umowy Linii Kredytowej zostały zawarte umowy i aneksy do wcześniej podpisanych umów, uwzględniające odpowiednie zmiany wynikające z zawarcia tego Aneksu:

  1. Aneks do Umowy Przelewu Praw na Zabezpieczenie
  2. Rozwiązanie Umowy Kaucji
  3. Umowa Zastawów Finansowych i Rejestrowych na Rachunkach
  4. Udzielone przez AQUA S.A. na rzecz  Banku pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki

Ponadto wszczęto procedurę zmiany wpisów do rejestru zastawów zastawów rejestrowych na akcjach Spółki w łącznej ilości 724.118 akcji zwykłych na okaziciela, uwzględniającą zmianę kwoty zabezpieczenia linii kredytowej z 8.200.000,00 PLN na 1.340.172,89 PLN. O dokonaniu tych wpisów Spółka informowała komunikatem EBI 17/2014 z dnia 2.04.2014 r.,  a o zmianach  tych zastawów –  komunikatami EBI/29/2014 i EBI/1/2015.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na dotychczasową wartość umowy linii kredytowej mającej znaczenie dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz wpływ ustanowionych zabezpieczeń na akcjach Emitenta na  cenę lub wartość instrumentów finansowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map