Zakup akcji AQUA S.A. przez Członka Zarządu

Zarząd Spółki AQUA S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2010 roku powziął informację otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Członka Zarządu, w którym to informuje, iż w wyniku transakcji zakupu na rynku NewConnect w dniu 30 listopada 2010 roku zmienił dotychczasowy stan posiadania akcji. Nabył 2.450 akcji (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sztuk akcji) AQUA S.A. po cenie 32,00 zł, tym samym zwiększył swój dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki. Aktualny stan posiadania akcji AQUA S.A. przez Członka Zarządu wraz z podmiotem powiązanym to 602.450 sztuk akcji (słownie: sześćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sztuk akcji), co daje 69,25% w kapitale zakładowym spółki, co stanowi 69,25% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map