Temat: Informacje uzyskane na podstawie art. 69a ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu:

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 15 października 2014 roku otrzymał w trybie art. 69 a) ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia złożone przez Bartłomieja Krasickiego zamieszkałego ul. Przełęcz 60, 60-115, Poznań:

Bartłomiej Krasicki („Zawiadamiający”) informuje:

Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 4139 z późn. zm.), niniejszym informuję, że zmienił się mój udział w liczbie głosów na WZ spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zmiana nastąpiła w wyniku opisanego poniżej zdarzenia innego niż czynności prawne.

W dniu 14.10.2014 do AQUA S.A. wpłynęło postanowienie sądu i zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS. W wyniku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 października 2014 roku dokonano wpisu do KRS  obniżenia kapitału zakładowego spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „AQUA”, „Spółka”), poprzez umorzenie 710.770 akcji własnych AQUA.

W wyniku tego obniżenia kapitał zakładowy AQUA zmienił się z 1.568.320 zł na 857.550 zł.

Przed zajściem wskazanych wyżej zdarzeń posiadałem 575.523 akcji AQUA uprawniających do 575.523 głosów, stanowiących 36,7% w kapitale zakładowym i tyleż samo w głosach na WZ Spółki

W wyniku wskazanych wyżej zdarzeń zmienił się mój udział w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki, który stanowi obecnie 67,1%. Tym samym przekroczyłem próg 50% głosów na WZ Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne ani powiązane ze mną posiadające akcje Spółki.

Nie wykluczam zmiany swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od daty zawiadomienia.

Nie zawierałem umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map