Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 23 czerwca 2015 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 750.270, co stanowi 87,49% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz: Bartłomiej Krasicki
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA:  575.523

Udział w liczbie głosów na ZWZA: 76,71%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 67,11%

Akcjonariusz: Józef Andrzej Kozikowski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA:  80.965

Udział w liczbie głosów na ZWZA: 10,79%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,44%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map