Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA AQUA S.A.

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 18 marca 2013 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZA wyniosła: 722.787 co stanowi 83,079% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz: PBP S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA:  710.770
Udział w liczbie głosów na NWZA: 98,3%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,7%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – NWZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map