Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZA Emitenta w dniu 28 czerwca 2012 roku, wznowionym po przerwie 25 lipca 2012 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 710.770 co stanowi 81,7% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz: PBG S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA:  710.770
Udział w liczbie głosów na ZWZA: 100,0%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,7%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map