Zawarcie porozumienia dotyczącego istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 12.06.2012 otrzymał podpisane przez kontrahenta, PBG ENERGIA Sp. z o.o.” z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo,  należącego do grupy kapitałowej PBG, porozumienie do umowy, której przedmiotem były roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej.

Zawarcie umowy, której dotyczy porozumienie było ogłoszone raportem bieżącym 21/2011.

Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpiło przerwanie prac i w wyniku zawartego porozumienia strony postanowiły rozwiązać umowę i ustaliły wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu dotychczas zrealizowanego zakresu umowy na kwotę łącznie 870 000,00 złotych netto (osiemsetsiedemdziesiąt tysięcy 00/100), powiększoną o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Przedmiotowa umowa spełniała przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map