Wyznaczenie pierwszego dnia notowania  w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect  praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Uchwałą Nr 810/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 sierpnia 2010r., określono dzień 16 sierpnia 2010r. jako  dzień pierwszego notowania w alternatywnym  systemie obrotu na rynku New Connect  90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych  na okaziciela serii D spółki AQUA S.A. o wartości  nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLAQA0000022”.

Akcje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AQUAPOZ-PDA” i oznaczeniem „AQAA”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map