Spłata kredytu przejętego w wyniku połączenia spółek

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 roku powziął informację o zakończeniu procedury całkowitej spłaty kredytu w kwocie 5 500 000 zł (słownie pięć milionów pięćset tysięcy złotych) na zakup akcji Spółki, zobowiązanie kredytowe zostało przejęte w wyniku połączenia AQUA S.A. z AquaDue sp. z o.o.

W dniu 19 grudnia 2012 roku została zawarta umowa między grupą menedżerów Spółki a Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. dotycząca odkupienia od Banku akcji Spółki (ogłoszona komunikatem EBI 26/2013), w konsekwencji, pomiędzy AQUA Due sp. z o.o., reprezentującą  grupę menedżerów Spółki, AQUA S.A., oraz Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A., została zawarta Umowa Inwestycyjna określająca warunki odkupienia przez Spółkę Celową od Banku pakietu 81,70% akcji Spółki (ogłoszona komunikatem EBI 4/2013).

W dniu 25 czerwca 2013 roku, w ramach zawartej pomiędzy Aqua Due sp. z o.o. a Polskim Bankiem Przedsiębiorczości umowy, zaciągnięto kredyt w kwocie 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) przeznaczony na sfinansowanie zakupu akcji AQUA S.A. (co ogłoszono komunikatem EBI 16/2013). W dniu  27 czerwca 2013 roku Aqua Due sp. z o.o. nabyła710.770 akcji AQUA Spółka Akcyjna w Poznaniu (co ogłoszono komunikatem ESPI 3/2013) a zakupione akcje stały się przedmiotem zastawu rejestrowego i finansowego oraz zawarto umowy poręczenia przez AQUA S.A. (komunikat EBI 17/2013).

W wyniku połączenia spółek (ogłoszonego komunikatem EBI 3/2014 z 16 stycznia 2014) AQUA S.A.  przejęła zobowiązanie w postaci kredytu w kwocie 5 500 000 zł zaciągniętego przez Aqua Due sp. z o.o. na zakup akcji.

W dniu 17 stycznia 2014 r. podpisano aneks terminowy do umowy z FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa (dawniej Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.), który pozwolił na natychmiastową i całkowitą spłatę kredytu.

 

Podstawa prawna:

§ 3, ust. 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map