Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 1.02.2013 r. otrzymał podpisaną przez strony umowę, mogącą mieć wpływ na notowania instrumentów finansowych emitenta.

W konsekwencji zawartej umowy pomiędzy Bartłomiejem Krasickim, wiceprezesem zarządu AQUA S.A. reprezentującym grupę menedżerów Spółki a Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. w zakresie współpracy przy realizacji transakcji odkupienia od Banku akcji Spółki, o czym zarząd AQUA S.A. informował komunikatem EBI-26/2012 z dnia 21.12.2012 r., zawarto Umowę Inwestycyjną.

Umowa Inwestycyjna została zawarta pomiędzy AQUA Due sp. z o.o., reprezentującą  grupę menedżerów Spółki (dalej „Spółka Celowa”),  AQUA S.A. (dalej „Spółka”), oraz Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. (dalej „Bank”) i określa warunki transakcji dotyczącej odkupienia przez Spółkę Celową od Banku pakietu 81,70% akcji Spółki, oraz zobowiązania stron przy realizacji tej transakcji.

Strony zobowiązały się do zawarcia Dokumentacji Finansowania do dnia 4.03.2013 r. (lub w dacie późniejszej, uzgodnionej między Spółką Celową a Bankiem na piśmie), spełnienia Warunków Zawieszających do Kredytu Akwizycyjnego do dnia 5.03.2013 r., oraz złożenia wniosku o wypłatę Kredytu Akwizycyjnego przez Spółkę Celową do dnia 6.03.2013 r.

Zamknięcie transakcji odbędzie się w terminie uzgodnionym między stronami jednak nie później niż w dniu 8.03.2013 r. (lub w dacie późniejszej, uzgodnionej między Stronami na piśmie).

Do czasu Zamknięcia transakcji Spółka zobowiązana jest nie wykonywać (bez uprzedniej pisemnej zgody Banku) istotnych działań, takich jak podwyższanie czy obniżanie kapitału zakładowego,  nie dokonywać przekształceń, zmian Statutu, zaciągania zobowiązań, zawierania umów itp. na kwotę powyżej 100.000 PLN. Powyższe ograniczenie nie dotyczy działalności wykonywanej w ramach prowadzonej Obecnie Działalności, tzn. działalności operacyjnej w ramach świadczonych usług projektowych i wykonawczych. Strony zobowiązały się, że Spółka będzie prowadzić działalność w sposób zgodny z dotychczasową praktyką, przy uwzględnieniu normalnego toku działalności.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map