Sądowa rejestracja połączenia spółek: AQUA S.A. i Aqua Due sp. z o.o.

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 roku otrzymał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek AQUA S.A. (spółka przejmująca) oraz Aqua Due sp. z o.o. (spółka przejmowana).

Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z nr 194 (4311) z dnia 07 października 2013 roku pod pozycją 14026 poprzez przeniesienie całego majątku spółki Aqua Due spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na AQUA Spółka Akcyjna w zamian za akcje, które AQUA Spółka Akcyjna wyemituje dla wspólników spółki Aqua Due sp. z o.o.

Uchwała o połączeniu została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 grudnia 2013 roku.
Zawiadomienia Emitenta o zamiarze połączenia ukazywały się w raportach bieżących nr: 26/2013 z dnia 30 października 2013 roku, 28/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku oraz były publikowane na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, że z dniem rejestracji połączenia, 14 stycznia 2013 r., został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 698 320 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) tj. z kwoty 870 000 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na kwotę 1 568 320 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). Podwyższenie nastąpiło w drodze emisji 698 320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) nieuprzywilejowanych akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł, które zostaną wydane wspólnikom przejętej spółki.

Po dokonaniu połączenia AQUA S.A. przejmuje cały majątek spółki przejmowanej, w szczególności akcje AQUA S.A. w ilości 710.770 szt. oraz przyjmuje wszelkie zobowiązania spółki przejmowanej, w szczególności kredyt w kwocie 5 500 000 zł zaciągnięty przez Aqua Due sp. z o.o. na zakup akcji.

Podstawa prawna:

§ 3, ust. 2, pkt 5 i pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map