Istotna umowa linii kredytowej, dotycząca instrumentów finansowych emitenta

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 r. otrzymał podpisaną przez strony umowę linii kredytowej, mogącą mieć wpływ na notowania instrumentów finansowych emitenta

W dniu 04.12.2013 roku pomiędzy FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa (zwanym dalej „Bankiem”), a AQUA S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 28, 60-327 Poznań („Spółka”), zawarta została umowa linii kredytowej. Bank udziela Spółce kredytowania w ramach Linii Kredytowej, z przeznaczeniem na finansowanie określonych Produktów do łącznej kwoty 7.200.000 PLN (siedem milionów dwieście tysięcy złotych), w ramach której przewidziano:

1. Karty Kredytowe z limitem łącznym 50.000 PLN

2. Gwarancje bankowe z limitem łącznym 7.150.000 PLN w tym:

– Gwarancje należytego wykonania umowy PERN

– Gwarancja rękojmi Aquanet

– Gwarancja zwrotu zaliczki PERN

– Gwarancje zabezpieczone kaucją

 

W związku z podpisaniem Umowy Linii Kredytowej zostały zawarte umowy i aneksy do wcześniej podpisanych umów, uwzględniające odpowiednie zmiany wynikające z zawarcia tej umowy:

  1. Aneks do Umowy Inwestycyjnej (opisywanej komunikatem EBI/4/2013 z dnia 2.2.2013 r.)
  2. Aneks do Umowy Przelewu Praw na Zabezpieczenie
  3. Aneks do Umowy Kaucji
  4. Umowa Zastawów Finansowych i Rejestrowych na Rachunkach
  5. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
  6. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji Wobec Banku
  7. udzielone przez AQUA S.A. na rzecz  Banku pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki

O zawarciu tych umów (złożeniu oświadczeń) Spółka informowała komunikatem EBI/17/2013 z dnia 28.6.2013 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 1), 2)  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map