Zawarcie istotnych umów

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 20.11.2013 wpłynęły podpisane przez kontrahenta, AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, umowy na wykonanie prac projektowych i budowlanych, które spowodowały przekroczenie progu łącznej wartości umów z jednym kontrahentem.

Przedmiotem największej umowy jest opracowanie projektu i wykonanie prac budowlano – montażowych instalacji eliminacji odorów na obiekcie Przepompownia „Hetmańska”. Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 395 000,00 złotych netto (trzystadziewięćdziesiątpięćtysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty podpisania tej umowy, z tym samym podmiotem zawarto umowy na kwotę 1 307 229,00 złotych, co stanowi łączną wartość umów z jednym podmiotem w wysokości 1 702 229 złotych netto (jedenmilionsiedemsetdwa tysiącedwieściedwadzieściadziewięć 00/100).

W związku z tym przedmiotowe umowy spełniają przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map