Uchwała KDPW o umorzeniu akcji AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 985/14 potwierdzającą umorzenie 710.770 (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji Emitenta, które zostały umorzone przez Spółkę, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr EBI/26/2014 z dnia 14.10.2014 r.

 

Podjęta uchwała jest następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 87 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki AQUA  S.A., w związku z umorzeniem 710.770 (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji tej spółki dokonanym w trybie art. 360 § 1 i § 2 pkt 3 oraz art. 362 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że kodem PLAQA0000014 oznaczonych jest 857.550 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji spółki AQUA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map