Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu i ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 504 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, po raz pierwszy  zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia AQUA Spółka Akcyjna (spółka przejmująca) ze spółką AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmowana).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z nr 194 (4311) z dnia 07 października 2013 roku pod pozycją 14026 poprzez przeniesienie całego majątku spółki AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na AQUA Spółka Akcyjna w zamian za akcje, które AQUA Spółka Akcyjna wyemituje dla wspólników spółki AQUA DUE sp. z o.o..

Informujemy, iż Akcjonariusze począwszy od dnia 31 października 2013 roku do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmować będzie uchwałę w sprawie połączenia mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30.  Ponadto informujemy, iż dokumenty, o których mowa wyżej są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.aqua.inter-strona.pl w zakładce „Dla Inwestorów”, „Dokumenty połączeniowe”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie m.in. podjecie uchwały o połączeniu zostało zwołane na dzień 02 grudnia 2013 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień  02 grudnia 2013 roku na godzinę  12.00  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.

 

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna informuje, że na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedłoży projekt zmian statutu spółki.
Proponowaną treść zmian przedstawia pełny tekst ogłoszenia w załączniku do raportu.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd: istotnych elementów Planu połączenia ze spółką AQUA DUE sp. z o.o., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem połączenia a dniem powzięcia uchwały.

7. Podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką AQUA DUE sp. z o.o. wraz ze zgodą na zmianę statutu Spółki i plan połączenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 194 (4311) pod pozycją 14026 z dnia 07 października 2013 roku oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego AQUA S.A. i pozbawienia prawa poboru.

8. Podjecie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

9.  Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu AQUA S.A..

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 31 maja 2010 roku w zakresie zmiany terminu obowiązywania Programu Motywacyjnego

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Zawiadomienie o połączeniu i ogłoszenie o zwołaniu NWZA AQUA SA – 2013 – pełny tekst ogłoszenia (pdf)

Formularz pełnomocnictwa NWZA 2013  (pdf)

Formularz instrukcji do głosowania przez pełnomocnika NWZA 2013 (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map