Istotna umowa dotycząca instrumentów finansowych emitenta

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 21.12.2012 r. powziął informację o istotnej umowie, mogącej mieć wpływ na notowania instrumentów finansowych emitenta.

W dniu 19 grudnia 2012 roku została zawarta umowa (dalej „Umowa”) pomiędzy Bartłomiejem Krasickim, wiceprezesem zarządu AQUA S.A. (dalej „Spółka”), reprezentującym grupę menedżerów Spółki a Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. (dalej „Bank”) w zakresie współpracy przy realizacji transakcji odkupienia od Banku akcji Spółki.

Powyższa Umowa jest odpowiedzią menedżerów Spółki na przejęcie akcji przez Polski Bank Przedsiębiorczości od PBG S.A., dotychczasowego głównego udziałowca Spółki i rozwiązaniem umożliwiającym jej dalszy rozwój. W wyniku trwającego postępowania upadłościowego PBG S.A., dotychczasowy pakiet większościowy obejmujący 81,70% wszystkich akcji Spółki trafił z PBG S.A. do Banku.

Zgodnie z Umową, do 8 marca 2013 roku zostanie zawarta transakcja pomiędzy stronami dotyczącą odkupienia przez menedżerów pakietu 81,70% akcji Spółki.

Przejmując kontrolę nad Spółką menedżerowie zapewnią kontynuację działalności oraz strategii rozwoju Spółki, która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku, w zakresie usług dla segmentów budownictwa, w szczególności: inżynieria wodna i ochrona środowiska, infrastruktura przesyłowa, infrastruktura dróg i autostrad.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map