Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 3 z dnia 8 października 2014 roku, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 – Pana Michała Czerniaka z firmy PRO AUDYT Michał Czerniak Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Błażeja 12B/3, 61-608 Poznań, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map