Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 14.10.2013 wpłynęła podpisaną przez kontrahenta, ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5a, 00-446 Warszawa, umowa, której przedmiotem jest przełożenie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych kolidujących z projektowanym budynkiem galerii handlowej Zielone Arkady w Bydgoszczy.

Umowa stanowi realizacyjną kontynuację prac projektowych związanych z powyższą inwestycją, prowadzonych w oparciu o wcześniejsze umowy, o których Spółka informowała komunikatami EBI/10/2013 i EBI/17/2012.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 132 000,00 złotych netto (stotrzydzieścidwatysiące 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Umowy z tym samym podmiotem na kwotę 1 690 250,00 złotych, zawarte wcześniej, są obecnie kontynuowane, co stanowi wartość umów z jednym podmiotem w wysokości 1 822 250 złotych netto (jedenmilionosiemsetdwadzieściadwatysiącedwieściepięćdziesiąt 00/100).

W związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map