Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zarząd AQUA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 2 z dnia 25 października 2012 roku, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 – firmę MZ-Audyt.pl Biegły Rewident Maria Zielona, 64-100 Leszno, ul. Niepodległości 73/2, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3318.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map