Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania planu połączenia Spółek AQUA S.A. i Aqua Due Sp. z o.o.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  dnia 15 października 2013 roku wpłynęło postanowienie Sądu o wyborze biegłego rewidenta do zbadanie połączenia Spółek AQUA S.A. i Aqua Due Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wyznaczyć biegłego rewidenta w osobie Adama Buzo (numer wpisu na listę biegłych rewidentów – 11645) dla zbadania planu połączenia spółek AQUA S.A. i Aqua Due Sp. z o.o. w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map