Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 24.06.2014 powziął informację o podpisaniu przez swojego kontrahenta, tj. Hydro-Marko  Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139, 63-300 Jarocin, umowy z Inwestorem. W związku z tym weszła w życie umowa warunkowa pomiędzy AQUA S.A. a Hydro-Marko, której przedmiotem są prace projektowe w ramach zadania pod nazwą „SUW Wiśniowa – lampa UV + pompownia wody czystej II stopnia”.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1.292.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Zarząd AQUA S.A. postanowił uznać przedmiotową umowę za znaczącą z uwagi na wykorzystanie do oczyszczania wody nowoczesnej technologii lamp UV, która w perspektywie pozwoli Spółce na poszerzenie rynku usług projektowych z wykorzystaniem tej technologii.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map