Zawarcie istotnej umowy z podwykonawcą

Zarząd AQUA S.A. informuje, że zawarta z Podwykonawcą, firmą AKROPOL Biedrusko sp. z o.o. spółka komandytowo – akcyjna, 62-030 Luboń, ul.  Niepodległości 11B, umowa została zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Umowę zawarto w związku z aneksem do umowy, dotyczącej projektu „Aglomeracja Poznań: budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu”, wykonywanej na rzecz AQUANET S.A.  Niniejsza informacja jest uzupełnieniem informacji o zmianie lidera konsorcjum publikowanej komunikatem bieżącym EBI/16/2012 z dnia 21.08.2012 oraz informacji o określeniu wartości kontraktu publikowanej komunikatem bieżącym EBI/18/2012 z dnia 25.09.2012.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano montażowych dla obiektu pompownia „Hetmańska”. Wynagrodzenie AKROPOL Biedrusko z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie 4 400 000,00 złotych netto (słownie: czterymilionyczterystatysięcy 00/100 złotych), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju kontraktów.

Umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map