Ogłoszenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 5 lutego 2014 roku na godzinę 12.00  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.

Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna informuje, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedłoży projekt zmian statutu spółki.
Proponowaną treść zmian przedstawia pełny tekst ogłoszenia w załączniku do raportu.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjecie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ogloszenie o zwołaniu NWZA 2014_1 pełny tekst ogłoszenia (pdf)

Formularz pełnomocnictwa NWZA 2014_1 (pdf) – (doc)

Formularz instrukcji do glosowania przez pelnomocnika NWZA 2014_1 (pdf) – (doc)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map