Zawarcie aneksu do istotnej umowy z podwykonawcą

Zarząd AQUA S.A. informuje, że do Umowy, zawartej z Podwykonawcą, firmą AKROPOL Biedrusko sp. z o.o. spółka komandytowo – akcyjna, 62-030 Luboń, ul.  Niepodległości 11B, został zawarty Aneks. O zawarciu umowy zarząd AQUA S.A. informował komunikatem EBI/20/2012 z dnia 04.10.2012. Przedmiotową umowę zawarto w związku z aneksem do umowy, dotyczącej projektu „Aglomeracja Poznań: budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu”, wykonywanej na rzecz AQUANET S.A.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano montażowych dla obiektu pompownia „Hetmańska”. Zgodnie z zawartym Aneksem strony uzgodniły zwiększony zakres prac, a wynagrodzenie AKROPOL Biedrusko z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało zwiększone o kwotę 345 000,00 złotych netto trzystaczterdzieścipięćtysięcy 00/100 złotych), i wynosi łącznie 4 745 000,00 złotych netto (słownie: czterymilionysiedemsetczterdzieścipięćtysięcy 00/100 złotych), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju kontraktów.

Umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map