Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki AQUA S.A. informuje, że w dniu 09 sierpnia 2010 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie: 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A  o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złotych, 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złotych każda oraz 90.000 ( dziewięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map