Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 1.10.2013 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, 97-400 Bełchatów, umowę, której przedmiotem jest wykonie optymalizacyjnych badań pilotowych instalacji wody surowej.

Umowa stanowi kontynuację prac związanych z doradztwem technicznym w procesie przygotowania inwestycji: ”Budowa instalacji wstępnego uzdatniania wody i modernizacja stacji demineralizacji wody” prowadzonych na podstawie wcześniej zawartej umowy z PGE Elektrownia Opole SA której PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA jest prawnym następcą.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 562 000,00 złotych netto (pięćsetsześćdziesiątdwatysiące 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Umowa z tym samym podmiotem na kwotę 1 373 800,00 złotych, zawarta wcześniej, jest obecnie kontynuowana, co stanowi wartość umów z jednym podmiotem w wysokości 1 935 800 złotych netto (jedenmiliondziewięćsettrzydzieścipięćtysięcyosiemset 00/100).

W związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map