Porozumienia nr 2 z PERN dotyczące istotnych umów wykonywanych w ramach konsorcjum.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 22.05.2014 wpłynęły podpisane porozumienia nr 2 pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej nr 133, 09-410 Płock („Zamawiający” lub „PERN”),

konsorcjum w składzie:

– AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28, 60-327 Poznań („AQUA”);

– PBG S.A. w upadłości układowej, z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 335, 62-081 Przeźmierowo („PBG”);

– KWG S.A. w upadłości układowej, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego nr 129, 70-490 Szczecin („KWG”);

reprezentowane przy podpisywaniu porozumień przez Lidera Konsorcjum, AQUA S.A.

(zwane w dalszej części „Konsorcjum” lub „Wykonawcą”),

dotyczące wspólnej realizacji przez Wykonawcę na rzecz PERN projektów w ramach umów:

  1. I-4714/10 z dnia 19.01.2010 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie I Etapu Realizacyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą 1. Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka na TROW oraz 2. Kabel światłowodowy dla Odcinka Wschodniego Rurociągu „Przyjaźń” na TROW…
  2. I-4717/10 z dnia 19.01.2010 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie III Etapu Realizacyjnego zadania inwestycyjnego jak wyżej.

O zawarciu porozumienia (nr 1) do ww. umów Spółka informowała komunikatem EBI 18/2013.

Obecnie, z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód w realizacji przedmiotu umów, niezależnych od Wykonawcy, zawarto porozumienia nr 2 z Zamawiającym, w wyniku których:

na podstawie załączonych i zaakceptowanych protokołów konieczności wprowadzono do umów Roboty Dodatkowe, których wartość została oszacowana łącznie dla obu umów na kwotę 670 000,00 złotych netto (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Jednocześnie Porozumienia zmieniają termin realizacji przedmiotów umów na 30.06.2015 roku.

W związku z tym łączna wartość obu kontraktów, obejmująca prace projektowe i roboty budowlano montażowe, zmieniła się z 44 140 007,01 złotych netto i wynosi 44 810 007,01 (czterdzieści cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy siedem złotych 01/100).

Ponadto, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji, kwotę waloryzacji umownego wynagrodzenia ryczałtowego ustalono na poziomie 4%. Oznacza to waloryzację o kwotę 1 746 360,28 złotych netto (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 28/100) łącznie, dla obu kontraktów.

Pozostałe warunki umów i porozumień nie odbiegają od typowych warunków przy tego rodzaju kontraktach, i nie zostały w znaczący sposób zmienione.

Przedmiotowe umowy spełniają przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map