Porozumienie z PERN dotyczące istotnych umów wykonywanych w ramach konsorcjum.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 22.07.2013 wpłynęło podpisane porozumienie pomiędzy Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej nr 133, 09-410 Płock („Zamawiający” lub „PERN”),

konsorcjum w składzie:

– AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28, 60-327 Poznań („AQUA”);

– PBG S.A. w upadłości układowej, z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 335, 62-081 Przeźmierowo („PBG”);

– KWG S.A. w upadłości układowej, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego nr 129, 70-490 Szczecin („KWG”);

(zwane w dalszej części „Konsorcjum” lub „Wykonawcą”),

oraz  Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław („Bank”)

dotyczące wspólnej realizacji przez Wykonawcę na rzecz PERN projektów w ramach umów:

  1. I-4714/10 z dnia 19.01.2010 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie I Etapu Realizacyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą 1. Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka na TROW oraz 2. Kabel światłowodowy dla Odcinka Wschodniego Rurociągu „Przyjaźń” na TROW…
  2. I-4717/10 z dnia 19.01.2010 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie III Etapu Realizacyjnego zadania inwestycyjnego jak wyżej.

 

Z uwagi na ogłoszone upadłości układowe członków konsorcjum, PBG oraz KWG, oraz na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem dostępu do terenu, na którym ma być prowadzony proces inwestycyjny, zawarto porozumienie z Zamawiającym, w wyniku którego:

AQUA została ustanowiona Liderem, a PBG i KWG członkami Konsorcjum;

Łączna wartość obu kontraktów, obejmująca prace projektowe i roboty budowlano montażowe, wynosi 43 659 007,01 złotych netto (czterdzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych 01/100). AQUA, jako Lider Konsorcjum jest odpowiedzialna za wykonanie oraz finansowanie całości kontraktu, do zawarcia porozumienia udział AQUA S.A. jako członka Konsorcjum wynosił 4 296 000,00 złotych netto (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);

Ponadto, na podstawie załączonego i zaakceptowanego protokołu konieczności,  wprowadzono do umów Roboty Dodatkowe, których wartość została oszacowana łącznie, dla obu umów na kwotę 481 000,00 złotych netto (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);

Jednocześnie Porozumienie zmienia termin realizacji przedmiotu umów na 30.12.2014 roku.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map