Określenie wartości kontraktu dotyczącej istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że określono wartość pozostałych do wykonania prac, będących przedmiotem aneksu do umowy, dotyczącej projektu „Aglomeracja Poznań: budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu”, wykonywanej na rzecz AQUANET S.A.  Niniejsza informacja jest uzupełnieniem informacji o zmianie lidera konsorcjum publikowanej komunikatem bieżącym EBI/16/2012 z dnia 21.08.2012.

W efekcie zawartego wcześniej aneksu do umowy konsorcjum i aneksu do umowy z Inwestorem AQUA S.A. została ustanowiona Liderem Konsorcjum i przejęła pozostały do wykonania zakres robót budowlano – montażowych. Wartość pozostałych do wykonania prac określona została na 10 386 634,29 PLN (słownie: dziesięćmilionówtrzystaosiemdziesiątsześćtysięcysześćsettrzydzieścicztery 29/100 złotych), powiększona o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zarząd AQUA S.A. informuje, że po zawarciu aneksu do umowy, łączna wartość umów z jednym kontrahentem, Aquanet S.A., w roku 2012, osiągnęła kwotę 11 091 898,45 PLN (słownie: jedenaściemilionówdziewięćdziesiątjedentysięcyosiemsetdziewięćdziesiątosiem 45/00 złotych), powiększona o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy aneks do umowy spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map