Porozumienia nr 6(5) z PERN dotyczące istotnych umów wykonywanych w ramach konsorcjum.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 21.12.2015 wpłynęły podpisane porozumienia nr 6(5) pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej nr 133, 09-410 Płock („Zamawiający” lub „PERN”),

a konsorcjum w składzie:

– AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28, 60-327 Poznań („AQUA”);

– PBG S.A. w upadłości układowej, z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo („PBG”);

reprezentowane przy podpisywaniu porozumień przez Lidera Konsorcjum, AQUA S.A.

(zwane w dalszej części „Konsorcjum” lub „Wykonawcą”),

dotyczące wspólnej realizacji przez Wykonawcę na rzecz PERN prac w ramach umów:

  1. I-4714/10 z dnia 19.01.2010 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie I Etapu Realizacyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą 1. Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka na TROW oraz 2. Kabel światłowodowy dla Odcinka Wschodniego Rurociągu „Przyjaźń” na TROW… (porozumienie nr 6)
  2. I-4717/10 z dnia 19.01.2010 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie III Etapu Realizacyjnego zadania inwestycyjnego jak wyżej (porozumienie nr 5).

O zawarciu wcześniejszych porozumień do ww. umów Spółka informowała komunikatami EBI 18/2013, EBI 20/2014, EBI/ 9/2015 oraz EBI/10/2015.

Z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód w realizacji przedmiotów umów, niezależnych od Wykonawcy, zawarto porozumienia nr 6 i 5 z Zamawiającym, w wyniku których zmieniono termin realizacji przedmiotów obu umów na 29.02.2016 roku.

Ponadto, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji, zmienią się terminy obowiązywania gwarancji i pozostałe elementy kontraktu przy zachowaniu dotychczas ustalonych warunków.

Pozostałe warunki umów i porozumień nie odbiegają od typowych warunków przy tego rodzaju kontraktach, i nie zostały w znaczący sposób zmienione.

Przedmiotowe umowy spełniają przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map