Wpis zastawu rejestrowego na akcjach do rejestru zastawów

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów w dniu 10.04.2014 r. wpisów do rejestru zastawów zastawów rejestrowych na akcjach Spółki w łącznej ilości 724.118 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wpisów dokonano zgodnie z zawartymi umowami zastawów pomiędzy akcjonariuszami obejmującymi akcje serii E a bankiem FM Bank PBP S.A., o których spółka informowała wcześniej w komunikacie bieżącym EBI nr 16/2014.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wpływ ustanowionych zabezpieczeń na możliwość realizacji umowy kredytowej mającej znaczenie dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta. Zawarcie wskazanych umów zastawu może mieć również wpływ na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map