Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 30.08.2012 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fabryczna 5 a, 00-446 Warszawa,  umowę, której przedmiotem jest wykonanie koncepcji i projektu budowlano wykonawczego na dostosowanie publicznego układu drogowego na potrzeby skomunikowania drogowego projektowanej Galerii Kujawskiej w Bydgoszczy, oraz studium wykonalności / uwolnienia placu budowy z obcych instalacji i budowli dla w/w budynku.

Przedmiot umowy podzielony został na 2 zakresy i 4 etapy wykonywane sukcesywnie, zakończenie ostatniego z nich planowane jest na 15.12.2013 r.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie 1 495 500,00 złotych netto (jedenmilionczterystadziewięćdziesiątpięćtysięcypięćset 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Umowa określa działanie w ramach ryzyka ogólnego do czasu podjęcia decyzji o realizacji i zapewnienia finansowania przez inwestora. W ramach ryzyka ogólnego wynagrodzenie wynosi 100% wykonanego Zakresu 1 Etap 1 oraz Zakresu 2, lecz nie więcej niż do kwoty łącznie 248 500,00 PLN.

Pozostałe szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map